ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельних ділянок для дачного будівництва на території Таїровської сільської ради Овідіопольського району Одеської області (за межами населеного пункту) за адресою

1.      Замовник

Замовником стратегічної екологічної оцінки є Овідіопольська районна державна адміністрація.

2.      Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план частини території земельних ділянок для дачного будівництва на території Таїровської сільської ради Овідіопольського  району Одеської області (за межами населеного пункту) за адресою: діл. №4, діл. №7, масиву № 34, загальною площею 1.6868 га. розробляється з метою:

-         розміщення об’єктів дачного будівництва на земельних ділянках № 4 і № 7, масив № 34, загальною площею 1,6868 га, розташованих на території Таїровської сільської ради Овідіопольського району Одеської області (за межами населеного пункту);

-         визначення граничних меж ділянки, відстані до червоних ліній;

-         кордони суміжних ділянок, граничної допустимої  поверховості, щільності;

-         забудови, щільності населення, вимог до створення нових об’єктів;

-         обслуговування та формуванню вулиць, умов забезпечення санітарно-гігієнічних і екологічних умов.

3.      Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

Детальний план території земельних ділянок для дачного будівництва на території Таїровської сільської ради Овідіопольського  району Одеської області (за межами населеного пункту) за адресою: діл. №4, діл. №7, масиву № 34, загальною площею 1.6868 га не передбачає, в межах виконання, реалізацію видів діяльності або розташування об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». На момент розробки детального плану шкідливі підприємства у межах виконання детального плану відсутні.

4.      Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

для атмосферного повітря:

-          забруднення повітря під впливом антропогенних чинників, а саме зростання кількості населення та кількості автомобілів

-          забруднення повітря пилом від зростаючої кількості транспортних засобів, та маршрутів пересування

-          зростання акустичного навантаження під час робіт з реконструкції та запланованого будівництва

для здоров’я населення:

-          збільшення навантаження на медичні установи, за рахунок збільшення кількості населення

для стану водних ресурсів:

-          збільшення обсягу використання свіжої води;

-          збільшення навантаження на очисні споруди за рахунок зростання обсягу використаної води;

-          забруднення природних водойм за рахунок антропогенних факторів

у сфері поводження з відходами:

-          збільшення кількості сміття та побутових відходів

-          ймовірне несанкціоноване скидання сміття у заборонених місцях

для стану біорізноманіття:

-          поліпшення стану біорізноманіття за рахунок створення зелених зон та благоустрою території

для безпеки:

-          підвищення рівня громадської та техногенної безпеки

б) для територій з природоохоронним статусом;

Території з природоохоронним статусом у межах виконання детального плану відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Транскордонні наслідки від виконання детального плану частини території  Таїровської сільської  ради  відсутні.

5.      Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі  якщо документ державного планування не буде затверджено;

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території земельних ділянок Таїровської сільської ради передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

6.      Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться підчас стратегічної екологічної оцінки;

Основною метою проведення стратегічної оцінки є прогнозування можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у довгостроковій перспективі, та у відповідності з очікуваним станом природного середовища, згідно стратегії сталого розвитку.

При проведенні стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельних ділянок Таїровської селищної ради  передбачається використовувати наступну інформацію:

-         вихідні дані отримані від замовника, а саме проект детального плану у вигляді графічних матеріалів та пояснювальну записку до проекту детального плану;

-         схема планування Овідіопольського району;

-         генеральний план міста Одеса затверджений рішенням сесії Одеської міської ради № 6489-VIвід 25 березня 2015 року;

-         доповіді про стан довкілля Одеської ОДА;

-         статистичну інформацію отриману із офіційних джерел;

-         зауваження та побажання громадськості, що будуть надані під час проведення громадських обговорень

-         зауваження надані під час проведення  консультацій з органами державної влади.

7.      Заходи,  які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Розроблений з додержанням усім відповідних норм та у відповідності чинному законодавству детальний план території земельних ділянок для дачного будівництва на території Таїровської сільської ради Овідіопольського  району Одеської області (за межами населеного пункту) за адресою: діл. №4, діл. №7, масиву № 34, загальною площею 1.6868 га. не несе, у разі виконання його на території, негативних наслідків. Розробка детального плану частини території, перед усім спрямована на поліпшення умов життя населення, відновлення екологічного стану території виконання, та сприяння сталому розвитку території. Окрім цього, з метою пом’якшення та запобіганню негативному впливу, детальний план:

-         встановлює містобудівні умови та обмеження,

-         обґрунтовує доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

-         визначає черговість та обсяги інженерної підготовки території та реконструкції системи інженерних мереж;

-         передбачає порядок організації транспортного і пішохідного руху.

8.      Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

Згідно  з частиною 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», звіт планується скласти з урахуванням рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання. Звіт буде містити таку інформацію:

  1. зміст та основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;
  2. характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
  3. характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
  4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
  5. зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
  6. опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
  7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
  8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
  9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10. опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження державного документу планування, та підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації. Звіт буде оприлюднено, та надано до погодження у друкованому та електронному вигляді.

9.      Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельних ділянок для дачного будівництва на території Таїровської сільської ради Овідіопольського  району Одеської області (за межами населеного пункту) за адресою: діл. № 4, діл. № 7, масиву № 34, загальною площею 1.6868 га. надаються до Овідіопольської районної адміністрації Овідіопольського району за адресою: 67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Т. Шевченка, 169, або на електронну поштову скриньку Овідіопольської РДА  rda-zagal@ovidiopol.odessa.gov.ua.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у приміщенні Овідіопольської районної адміністрації, та на сторінці Овідіопольської РДА в мережі інтернет за посиланням:http://ovidiopol-rda.odessa.gov.ua

Строк подання пропозицій: з 25.06.2019 року протягом 15 днів включно (до 10.07.2019 року). Строк завершення розгляду пропозицій: 11.07.2019 року. Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

Громадські слухання будуть проведені у формі презентації заяви про визначення обсягу СЕО.

Презентація відбудеться 17.07.2019 року, початок об 10.00 годині в приміщенні Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області за адресою: вул. Т. Шевченка, 169, смт. Овідіополь, Овідіопольський район,  Одеська область, 67801.

 

Особа відповідальна за прийняття зауважень:

Панченко Олеся Федорівна: (04851) 3-15-23