04.02.2020

Зміни в антикорупційному законодавстві під час проведення кампанії декларування 2020

З 1 січня 2020 року вводиться нова форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Документ затверджує нову форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

3 лютого в районній державній адміністрації була проведена нарада з керівниками та спеціалістами структурних підрозділів. Завідувач сектору внутрішнього аудиту та антикорупційної діяльності, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи апарату Ірина Видра поінформувала присутніх про зміни в антикорупційному законодавстві під час проведення кампанії декларування 2020.

Змінено норму щодо подання виправленої декларації.

     Декларант протягом семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію не більше трьох разів.

Внесено деякі уточнення до поняття «члени сім’ї».

Так, до членів сім’ї додатково віднесено дітей зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття — незалежно від спільного проживання із суб’єктом.

            Слід зазначити, що при звільнені за ініціативою працівника суб’єкт декларування має подати декларацію у день звільнення. Якщо звільнення відбувається за ініціативою роботодавця, така декларація подається протягом 20 робочих днів з моменту, коли працівника було звільнено.

Розділ 2.1  Інформація про суб’єкта декларування

Розширюється перелік відомостей, який декларант має подавати щодо себе і членів сім’ї.

Так, декларант зазначає відомості про:

• прізвище, ім’я, по батькові;

• число, місяць і рік народження;

• реєстраційний номер облікової картки платника податків;

• серію та номер паспорта громадянина України;

• унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї (якщо отримано біометричні документи – паспорта громадянина України у вигляді ID- картки або закордонного паспорту)- це стосується також членів сім,ї  декларанта ;

• зареєстроване місце їх проживання;

• місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію;

• місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби);

• займану посаду, або посаду, на яку претендує;

• категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування;

• належність до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків;

-  належність до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Розділ 10. Нематеріальні активи

            Необхідно декларувати, якщо є нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти.

            Розділ 11. Дохіди, у тому числі подарунки

Скарбничка зазначити обов’язково (депозит).

Розділ 12. Грошові активи

Якщо сукупно кошти перевищують 96050 тис грн. на 01.01.2019 року

Наприклад: на готівка 100 000 грн., залишок на поточному рахунку з/п  на 31.12.2019 року  5000 грн. ,скарбничка 1000 грн.

            Розділ 12.1 Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Додається ще один блок відомостей, які зазначатимуться в декларації. Так, підлягають декларуванню банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки,

відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківську або іншу фінансову установу, осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфу, осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

            З 1 січня 2020 року суб’єкти декларування мають внести в декларацію відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї, незалежно від наявності залишку коштів на них станом на 31 грудня звітного періоду.

            Завершення строку дії банківської карти не тягне за собою автоматичне закриття банківського рахунка. Тому відомості про такий рахунок необхідно також зазначити у відповідному розділі декларації

            Інформацію отримують у фінансових установах у вигляді довідок за реквізитами.

         З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування необхідно буде відображати у декларації відомості про банківську або фінансову установу, в якій у звітному періоді у суб’єкта декларування або члена його сім’ї  був доступ до банківського сейфу.

            Відомості про фінансову чи банківську установу зазначаються незалежно від фактичного зберігання у сейфі майна станом на 31 грудня звітного періоду у разі, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї на кінець звітного періоду або протягом 183 календарних днів мав чи має доступ до такого сейфу, 

Розділ 13. Фінансові забов’язання

Додається вимога щодо декларування фінансових зобов’язань членів сім’ї декларанта.

 Скасовується норма щодо обов’язковості декларування фінансових зобов’язань, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:

Вносяться зміни щодо підстав подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та звужується коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень, а саме:

            Положення щодо подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону. Відносяться:  Голова РДА, перший заступник, заступник та держслужбовці категорія А,Б. Суб’єкти декларування мають 10 днів для надання повідомлення.

            Під суттєвими змінами у майновому стані суб’єкта декларування, крім отримання доходу, придбання майна, розуміється здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів (105100 грн.); РАЗОВО.

Додається норма про те, що дані про об’єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду. ( 183 за рік)

Вводиться норма про те, що під час заповнення декларацій та подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

            Суб’єкти декларування мають 10 днів для повідомлення про відкриття членами їх сімей валютного рахунку за кордоном. Такі обставини виникають, зокрема, при вступі неповнолітніх членів сім’ї суб’єктів декларування до навчальних закладів за межами України.

            Крім того, значно розширено коло близьких осіб. Так, до переліку близьких осіб, які були зазначені у чинному Закону, наразі додається: двоюрідний брат, двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки) (тобто свати).