П О С Т А Н О В А від 5 листопада 2008 р. N 976 Київ Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади { Із змінами)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

від 5 листопада 2008 р. N 976

Київ

 

Про затвердження Порядку сприяння

проведенню громадської експертизи

діяльності органів виконавчої влади

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1103 ( 1103-2009-п ) від 14.10.2009

N  234 (  234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

 

     З метою  створення  належних  умов для участі громадськості у

формуванні та  реалізації  державної  політики  Кабінет  Міністрів

України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Затвердити   Порядок   сприяння   проведенню   громадської

експертизи діяльності органів виконавчої влади, що додається.

 

 

     {   Пункт  2  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  1103

( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

 

 

     3. Рекомендувати  органам місцевого самоврядування керуватися

під  час   проведення   громадської   експертизи   їх   діяльності

затвердженим цією постановою Порядком.

 

 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

 

     Інд. 51

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 листопада 2008 р. N 976

 

ПОРЯДОК

сприяння проведенню громадської експертизи

діяльності органів виконавчої влади

 

     1.   Цей   Порядок  визначає  процедуру  сприяння  проведенню

інститутами  громадянського  суспільства  та  громадськими радами,

утвореними  відповідно  до  Типового положення про громадську раду

при  міністерстві,  іншому  центральному  органі виконавчої влади,

Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та

Севастопольській  міській,  районній,  районній  у  мм.  Києві  та

Севастополі   державній  адміністрації,  затвердженого  постановою

Кабінету   Міністрів  України  від  3  листопада  2010  р.  N  996

( 996-2010-п ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні

та  реалізації державної політики" (Офіційний вісник України, 2010

р.,  N  84,  ст.  2945), громадської експертизи діяльності органів

виконавчої влади.

 

     Громадська  рада при міністерстві, іншому центральному органі

виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,

обласній,   Київській   та   Севастопольській  міській,  районній,

районній  у  мм.  Києві  та  Севастополі держадміністрації (далі -

громадська  рада)  може проводити громадську експертизу діяльності

органу виконавчої влади, при якому вона утворена.

{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від

08.04.2015 }

 

     2. Громадська  експертиза діяльності органів виконавчої влади

(далі    -    громадська   експертиза)   є   складовою   механізму

демократичного  управління  державою,  який  передбачає проведення

інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки

діяльності  органів  виконавчої  влади,  ефективності  прийняття і

виконання  такими  органами  рішень,  підготовку  пропозицій  щодо

розв'язання  суспільно значущих проблем для їх врахування органами

виконавчої  влади  у  своїй  роботі.  {  Абзац  перший пункту 2 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від

08.04.2015 }

 

     У цьому  Порядку  під  інститутами громадянського суспільства

слід  розуміти  громадські  об’єднання,  професійні  спілки  та їх

об’єднання,   творчі   спілки,   організації  роботодавців  та  їх

об’єднання,    благодійні    і   релігійні   організації,   органи

самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та

інші   непідприємницькі   товариства   і   установи,  легалізовані

відповідно  до  законодавства. { Абзац другий пункту 2 із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від

08.04.2015 }

 

     3. Орган виконавчої  влади  сприяє  інституту  громадянського

суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження

від нього письмового запиту із зазначенням:

 

     його найменування,      відомостей      про      легалізацію,

місцезнаходження та електронної адреси (за наявності);

 

     предмета і мети громадської експертизи;

 

     переліку документів   та  інших  матеріалів,  необхідних  для

проведення громадської експертизи (далі - матеріали);

 

     адреси, за  якою  надсилається  відповідь   на   запит,   або

прізвища,  ім'я та по батькові особи,  уповноваженої одержати таку

відповідь,  її  контактного  телефону  і  електронної  адреси  (за

наявності).

 

     Громадська  рада  у  письмовому  запиті  до органу виконавчої

влади  зазначає  інформацію,  передбачену абзацами третім - п’ятим

цього  пункту,  та  подає копію протоколу засідання, на якому було

прийнято  рішення про проведення громадської експертизи. { Пункт 3

доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою   КМ  N  234

( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

     День надходження    запиту   є   датою   початку   проведення

громадської експертизи.

 

     4. Орган виконавчої влади  після  надходження  від  інституту

громадянського  суспільства,  громадської  ради  письмового запиту

щодо проведення громадської експертизи:

 

     1) видає  у  тижневий   строк   наказ   (розпорядження)   про

проведення  такої  експертизи і заходів,  пов'язаних з підготовкою

матеріалів,  із зазначенням прізвища,  ім'я, по батькові та посади

особи  (осіб),  відповідальної  (відповідальних)  за  забезпечення

взаємодії  з  інститутом  громадянського  суспільства, громадською

радою,  зміст  якого  доводить  до відома інституту громадянського

суспільства,  громадської  ради, що ініціює проведення громадської

експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання;

 

     2) утворює   у  разі  потреби  робочу  групу  для  підготовки

матеріалів із залученням  представників  інституту  громадянського

суспільства,  громадської  ради, що ініціює проведення громадської

експертизи;

 

     3) розміщує  у  тижневий  строк  інформацію  про  надходження

запиту   щодо  проведення  громадської  експертизи,  текст  наказу

(розпорядження)  та  заходи,  здійснені органом виконавчої влади з

метою сприяння її проведенню, на власному веб-сайті;

{ Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

     4)  подає  інституту  громадянського суспільства, громадській

раді  матеріали  або  завірені в установленому порядку їх копії чи

надсилає  їх  в  електронній  формі  протягом п’яти робочих днів з

моменту  видання наказу (розпорядження) про проведення громадської

експертизи.  У  разі коли запит стосується надання великого обсягу

інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості

даних, строк надання матеріалів може бути продовжено до 20 робочих

днів.

{ Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п )

від 08.04.2015 }

 

     У  проведенні  громадської  експертизи може бути відмовлено у

разі,  коли  її предмет та мета суперечать законодавству, виходять

за  межі компетенції відповідного органу виконавчої влади або коли

запит   щодо   проведення  громадської  експертизи  не  відповідає

вимогам,  визначеним  пунктом 3 цього Порядку. В такому разі орган

виконавчої   влади  у  тижневий  строк  після  надходження  запиту

повідомляє  інституту громадянського суспільства, громадській раді

про   відмову   у   проведенні  громадської  експертизи  з  чітким

обґрунтуванням  і  зазначенням  підстав  для  відмови.  {  Пункт 4

доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від

08.04.2015 }

{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 234

( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

     5. Посадові  особи  органу  виконавчої   влади   не   повинні

перешкоджати  проведенню  громадської  експертизи  та втручатись у

діяльність інституту громадянського суспільства, громадської ради,

пов'язану з її проведенням.

{  Пункт  5  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 234

( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

     5-1.  Не допускається проведення громадської експертизи, якщо

посадові  особи  органу  виконавчої  влади  чи їх близькі родичі є

засновниками   або   входять   до  керівних  органів  відповідного

інституту громадянського суспільства, громадської ради.

{  Порядок  доповнено  пунктом  5-1  згідно  з Постановою КМ N 234

( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

     5-2.   Експертні  пропозиції,  підготовлені  за  результатами

громадської  експертизи  (далі  - експертні пропозиції) інститутом

громадянського  суспільства,  громадською  радою (далі - ініціатор

громадської  експертизи),  подаються  органу  виконавчої  влади  у

письмовій та електронній формі із зазначенням:

 

     інформації  про ініціатора громадської експертизи; предмета і

мети   громадської   експертизи;  відомостей  про  експертів,  які

проводили експертизу;

 

     обґрунтованої  оцінки  діяльності  органу виконавчої влади та

ефективності прийняття і виконання ним рішень, програм, реалізації

владних повноважень;

 

     пропозицій  щодо  розв’язання  суспільно  значущих проблем та

підвищення ефективності діяльності органу виконавчої влади.

 

     У  разі  утворення  робочої групи з підготовки матеріалів для

проведення   громадської   експертизи   в  експертних  пропозиціях

зазначаються  відомості  про  проведені  засідання  такої  робочої

групи.

 

     Експертні  пропозиції  повинні стосуватися повноважень органу

виконавчої  влади  та  містити  чіткі  рекомендації  і заходи з їх

впровадження.

 

     У   разі  коли  ініціатор  громадської  експертизи  не  подав

експертні  пропозиції  у  тримісячний строк від початку проведення

громадської   експертизи,   експертиза  вважається  такою,  що  не

відбулася.

{  Порядок  доповнено  пунктом  5-2  згідно  з Постановою КМ N 234

( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

     6.   Експертні  пропозиції  враховуються  органом  виконавчої

влади  під час підготовки програм соціально-економічного розвитку,

державних  цільових  та  регіональних програм, формування бюджетів

відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності.

{  Пункт  6  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 234

( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

     7. Орган  виконавчої  влади  після   надходження   експертних

пропозицій:

 

     1) розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті;

 

     2)  розглядає  їх  на найближчому засіданні колегії за участю

представників  ініціатора  громадської  експертизи.  У  разі  коли

колегію  не  утворено,  експертні  пропозиції  розглядає  керівник

органу   виконавчої   влади   у   двотижневий   строк   за  участю

представників ініціатора громадської експертизи;

{ Підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

     2-1)   розробляє   і   затверджує  за  результатами  розгляду

експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію;

{  Пункт  7 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1103

( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

 

     3)   подає   у   десятиденний  строк  ініціатору  громадської

експертизи  письмову  відповідь про результати розгляду експертних

пропозицій  та  заходи,  спрямовані на їх реалізацію, з одночасним

розміщенням  відповідної  інформації  у засобах масової інформації

та/або на власному веб-сайті;

{   Підпункт   3   пункту   7  в  редакції  Постанови  КМ  N  1103

(  1103-2009-п  )  від  14.10.2009; із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

     4)  надсилає  в  письмовій  та електронній формі Секретаріату

Кабінету  Міністрів  України для розміщення на урядовому веб-сайті

"Громадянське суспільство і влада":

 

     інформацію про  найменування,  прізвище,  ім'я,  по  батькові

керівника,  поштову  адресу, контактні дані ініціатора громадської

експертизи,  предмет  та  строки  її  проведення;  {  Абзац другий

підпункту  4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

     експертні    пропозиції,   подані   ініціатором   громадської

експертизи;  {  Абзац  третій  підпункту  4  пункту  7 із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від

08.04.2015 }

 

     затверджені органом виконавчої влади  заходи  для  реалізації

експертних пропозицій;

 

     відповідь  органу  виконавчої  влади  ініціатору  громадської

експертизи про результати розгляду експертних пропозицій та заходи

для їх реалізації. { Абзац п'ятий підпункту 4 пункту 7 із змінами,

внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від

08.04.2015 }

{  Пункт  7  доповнено  підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1103

( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }