Розпорядження від 24.06.2019 року № 238/А-2019 "Про затвердження Положення про громадську раду при Овідіопольській районній державній адміністрації"

 

У К Р А Ї Н А

 

ОВІДІОПОЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

24. 06. 2019

№ 238/А-2019

 

Про затвердження Положення про громадську раду при Овідіопольській районній державній адміністрації

 

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996», з метою забезпечення врахування громадської думки у процесі формування та реалізації державної політики в районній державній адміністрації:

 

1. Затвердити Положення про громадську раду при Овідіопольській районній державній адміністрації (далі – Положення), що додається.

 

2. Відділу організаційної роботи та взаємодії з громадськістю апарату Овідіопольської районної державної адміністрації оприлюднити Положення на офіційному веб-сайті Овідіопольської районної державної адміністрації протягом трьох робочих днів з моменту його затвердження.

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації.

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації

 

І. ІЛЬЧЕНКО

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження тимчасово

виконуючого обов’язки голови

районної державної адміністрації

24. 06. 2019

№ 238/А-2019

 

 

Положення про громадську раду

при Овідіопольській районній державній адміністрації

 

1. Громадська рада при Овідіопольській районній державній адміністрації (далі - громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики на території Овідіопольського району.

 

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду.

Положення про громадську раду та зміни до нього розробляються відділом організаційної роботи та взаємодії з громадськістю апарату Овідіопольської районної державної адміністрації, разом з громадською радою і затверджуються розпорядженням голови Овідіопольської районної державної адміністрації.

У Положенні про громадську раду додатково можуть визначатися особливості організації роботи громадської ради, зокрема організаційні форми її роботи, участі членів громадської ради та залучених осіб у виконанні завдань громадської ради, організації її засідань тощо, якщо вони не суперечать нормам Типового положення.

Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

 

3. Основними завданнями громадської ради є:

1) сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2) сприяння врахуванню районною державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики на території Овідіопольського району;

3) сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної політики на території Овідіопольського району;

4) проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю районної державної адміністрації;

5) здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної політики на території Овідіопольського району.

 

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного

2

плану проведення консультацій з громадськістю;

2) готує та подає районній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

3) готує та подає районній державній адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи районної державної адміністрації;

4) проводить громадський моніторинг за врахуванням районною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості районній державній адміністрації для оприлюднення на офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом;

6) збирає, узагальнює та подає районній державній адміністрації пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

Пропозиції громадської ради розглядаються районною державною адміністрацією в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

 

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до своєї роботи працівників районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від районної державної адміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності районної державної адміністрації та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених районною державною адміністрацією.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена районна державна адміністрація.

 

 

3

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення районною державною адміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю районної державної адміністрації, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю районної державної адміністрації, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності районної державної адміністрації.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення районною державною адміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території Овідіопольського району.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення районною державною адміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

 

7. Склад громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення про спосіб формування складу громадської ради приймається районною державною адміністрацією.

 

4

Кількісний склад громадської ради визначається утвореною районною державною адміністрацією ініціативною групою та не може становити більше ніж                35 осіб.

Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження районною державною адміністрацією її складу.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

8. Для формування складу громадської ради районна державна адміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування утворює ініціативну групу.

Якщо при районній державній адміністрації вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється районною державною адміністрацією не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

Персональний склад ініціативної групи визначається районною державною адміністрацією з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників районної державної адміністрації та представників інститутів громадянського суспільства.

Інформацію про персональний склад ініціативної групи районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження її персонального складу.

Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності - секретар ініціативної групи.

Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження складу громадської ради.

 

9. Районна державна адміністрація не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування в

5

обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

1) орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів або орієнтовні строки проведення рейтингового електронного голосування;

2) вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради;

3) перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

4) строк подання документів;

5) відомості про склад ініціативної групи;

6) прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

 

10. Для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

1) прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2) заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

3) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

4) відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання районній державній адміністрації письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення районною державною адміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради;

5) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

6) мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

7) фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства,

6

сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та в інших відкритих джерелах.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для відмови.

Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до районної державної адміністрації, а також у судовому порядку.

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в районній державній адміністрації протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.

 

11. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування районна державна адміністрація на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:

1) список кандидатів до складу громадської ради;

2) біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради;

3) відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення районною державною адміністрацією повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники

7

яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні                 веб-сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

4) список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні із зазначенням підстав для відмови;

5) уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів, строки проведення рейтингового електронного голосування.

 

12. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні є:

1) невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 цього Положення;

2) неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим Положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 Положення;

3) невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6  Положення;

4) недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

5) відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні шляхом надсилання органу виконавчої влади офіційного листа;

6) перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

 

13. Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується районною державною адміністрацією.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному

 

8

кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається районній державній адміністрації.

Районна державна адміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

 

14. Рейтингове електронне голосування відбувається у визначений районною державною адміністрацією строк з використанням інформаційно-комунікативних технологій, у тому числі через офіційний веб-сайт, у порядку, визначеному районною державною адміністрацією.

Під час проведення рейтингового електронного голосування повинні бути забезпечені:

1)     відкритий код системи голосування;

2) безоплатність доступу та використання обраної районною державною адміністрацією інформаційно-комунікативної технології для голосування;

3) електронна реєстрація осіб для участі в голосуванні;

4) неможливість автоматичного введення інформації, в тому числі щодо голосування, без участі особи;

5) фіксація дати і часу голосування, можливість ознайомлення з ходом голосування та зарахуванням голосів (без розголошення персональних даних осіб, які проголосували);

6) відкритий протокол у форматі, що дає змогу автоматизовано його обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування) для надання можливості перевірки та альтернативного підрахунку голосів.

Рейтингове електронне голосування щодо формування складу громадської ради при районній державній адміністрації здійснюється громадянами, що проживають на території Овідіопольського району.

Кожен громадянин, який бере участь в рейтинговому електронному голосуванні, може проголосувати лише один раз та за ту кількість кандидатів до складу громадської ради, що визначена ініціативною групою як кількісний склад громадської ради.

Рейтингове електронне голосування за кандидатів до складу громадської ради здійснюється протягом строку, визначеного районною державною адміністрацією, але

не менше трьох діб без перерви.

Підрахунок голосів під час рейтингового електронного голосування та формування рейтингу представників інститутів громадянського суспільства здійснюється в автоматичному режимі.

Обраними до складу громадської ради за результатами рейтингового електронного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

9

Інформація про кількість голосів, поданих за кожного кандидата під час рейтингового електронного голосування, оприлюднюється районною державною адміністрацією на своєму офіційному веб-сайті.

 

15. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

 

16. Районна державна адміністрація на підставі протоколу установчих зборів або результатів рейтингового електронного голосування затверджує склад громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів, рейтингового електронного голосування (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради). Після цього оприлюднює склад громадської ради на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

 

17. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

1) систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

2) неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я.

Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді вносить голова громадської ради.

 

18. Членство в громадській раді припиняється без прийняття рішення громадської ради у разі:

1) подання членом громадської ради відповідної заяви - з дня надходження відповідної заяви;

2) надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді - з дня надходження відповідного повідомлення;

3) обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування - з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

4) державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;

10

6) смерті члена громадської ради - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацами восьмим - одинадцятим цього пункту, членство в громадській раді припиняється у разі отримання районною державною адміністрацією відповідної інформації.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні громадської ради.

У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу громадської ради здійснюється шляхом голосування членів громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання громадської ради розпорядженням районної державної адміністрації на підставі протоколу засідання громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених абзацами шостим - одинадцятим цього пункту. Районна державна адміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, районна державна адміністрація вживає заходів для приведення кількісного складу громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим  Положенням.

 

19. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

1) коли засідання громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

2) відсутності затвердженого річного плану роботи громадської ради;

3) відсутності звіту громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 25  Положення;

4) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

5) реорганізації або ліквідації органу виконавчої влади.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним розпорядження районної державної адміністрації.

У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - п’ятим цього пункту, районна державна адміністрація утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8  положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів або рейтингового електронного голосування з метою формування нового складу громадської ради.

 

20. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

 

11

Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні громадської ради.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови громадської ради.

 

21. Голова громадської ради:

1) організовує діяльність громадської ради;

2) організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

3) підписує документи від імені громадської ради;

4) представляє громадську раду у відносинах з районною державною адміністрацією, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

5) може брати участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації з правом дорадчого голосу.

 

22. За заявою громадської ради голова районної державної адміністрації може покласти функції секретаря громадської ради на представника районної державної адміністрації.

 

23. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, голови районної державної адміністрації або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу голова районної державної адміністрації, його заступник або інший уповноважений представник районної державної адміністрації.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

Інформація про дистанційну участь у засіданні громадської ради фіксується у протоколі засідання громадської ради.

 

24. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно).

12

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду районною державною адміністрацією.

Рішення районної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

 

25. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради.

На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників районної державної адміністрації в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації  протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради.

 

26. Положення про громадську раду, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються районною державною адміністрацією на офіційному веб-сайті в рубриці «Громадська рада».

Відповідальність за достовірність відомостей несуть районна державна адміністрація  та громадська рада.

 

27. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється районною державною адміністрацією.

Відповідальність за збереження наданих районною державною адміністрацією в тимчасове користування секретаріату громадської ради приміщень, майна тощо несе голова громадської ради.

 

28. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.